Avís Legal
 
     

INFORMACIÓ GENERAL
MASANA CASALEIZ, Correduría de Seguros, S.L. (a partir d’ara ÓMNIBUS) l’informa que l’accés i ús de la pàgina Web www.omnibusbcn.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix (en endavant, conjuntament denominats com a Portal), així com els serveis que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a qualsevol d’aquests serveis pugui precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels Serveis en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

ÓMNIBUS es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts del Portal s’actualitzen periòdicament.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, pel que li convidem a que revisi aquests termes quan visiti de nou el Portal. Així mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualsevol altres Condicions Generals que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins el Portal.

Tots els productes i serveis continguts en el Portal són oferts per ÓMNIBUS de conformitat amb la normativa vigent en matèria d’assegurances i sota la supervisió de la Dirección General de Seguros.

MASANA CASALEIZ, Correduría de Seguros, S.L. figura inscrita en el registre Especial de Sociedades de Correduría de Seguros y de sus Altos Cargos amb la clau DGS J-1979, autoritzada per la Dirección General de Seguros per realitzar l’activitat de corredoria d’assegurances. El codi d’identificació fiscal es B-62336003. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil conforme la normativa vigent.

SERVEIS
El servei que li ofereix ÓMNIBUS consisteix en l’assessorament respecte a les seves assegurances, identificant les seves possibles necessitats de forma que puguem oferir-li la gamma d’assegurances que millor s’adapti a elles, gestionant la contractació de la pòlissa i les seves posteriors modificacions i, en cas de produir-se un sinistre, prestant-li el nostre assessorament i assistència.

Aquest servei resulta gratuït per als nostres clients, donat que la remuneració d’ÓMNIBUS prové de les comissions que rep de la companyia asseguradora, sense que això encareixi el preu final que aquests hagin de pagar.

LINKS O HIPERENLLAÇOS
ÓMNIBUS li facilita l’accés a altres pàgines Web que considerem pot ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

No es permetrà l’enllaç de cap pàgina Web o d’una direcció de correu electrònic al Portal, excepte amb la autorització expressa per escrit d’ÓMNIBUS. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condiciones: (a) només podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal de aquesta Web; (b) l’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part d’ÓMNIBUS de la pàgina que realitza l’enllaç.

En qualsevol moment, ÓMNIBUS podrà retirar l’autorització mencionada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat como rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part d’ÓMNIBUS.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI
L’Usuari es compromet a utilitzar els Serveis del Portal d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal i la mera utilització dels mateixos implicarà la acceptació d’aquest.

L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació d’ÓMNIBUS, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del Portal, serà responsable vers ÓMNIBUS de la seva actuació.

RESPONSABILITATS D’ÓMNIBUS
Ús incorrecte del Portal: ÓMNIBUS ha creat el Portal per a la promoció dels seus productes i per facilitar l’accés als seus Serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant l’accés al Portal i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable ÓMNIBUS por l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.

Utilització dels continguts: ÓMNIBUS facilita tots los continguts del seu Portal de bona fe i realitzarà els seus màxims esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, ÓMNIBUS no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit al que es dirigeix el Portal, ni de les conseqüències que pogués implicar la aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis a que es pugui accedir a través del Portal, que la seva responsabilitat final recaurà sempre sobre l’Usuari. Així mateix, ÓMNIBUS no va podrà controlar els continguts que no hagin estat elaborats per elles o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys que poguessin causar-se per aquests continguts de tercers.

Virus: ÓMNIBUS es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infalibles i, per això, ÓMNIBUS no por assegurar totalment la absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, ÓMNIBUS no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l’Usuari.

Fallades tecnològiques: ÓMNIBUS ha conclòs tots els contractes necessaris per la continuïtat del seu Portal i realitzarà els seus màxims esforços perquè el mateix no pateixi interrupcions, però no pot garantir la absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels Serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en el accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ÓMNIBUS.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Tant el disseny del Portal i el seus codis font, como els logos, marques, i demés signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a ÓMNIBUS o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual e industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida excepte que intervingui expressa autorització per escrit d’ÓMNIBUS. Els continguts del Portal estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual d’ÓMNIBUS o de tercers. L’ús dels continguts elaborats per ÓMNIBUS o per alguna de las entitats del seu Grup serà permès únicament en l’àmbit d’ una relació contractual amb la mateixa o amb aquestes entitats.

JURISDICCIÓ I LLEY APLICABLE
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació del termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola. Para la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, ÓMNIBUS i l’Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.

 
Aviso Legal